menu

Regulamin

sprzedaży w sklepie internetowym www.silentium.com.pl
 1. Sprzedaż internetową pod adresem www.silentium.com.pl prowadzi firma: Wydawnictwo „Silentium” z siedzibą w Bogatyni, przy ul. Dymitrowa 19. NIP 615-138-41-48, Regon: 021479638.

 2. Zakłada się, że składający zamówienie, zwany w dalszej części „Użytkownikiem”, zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i zaakceptował jego postanowienia.

 3. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z 1997 roku), dla celów Wydawnictwa "Silentium", ul. Dymitrowa 19, 59-920 Bogatynia. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu i poprawiania danych. Wydawnictwo "Silentium" oświadcza, że podane dane nie zostaną w żadnej formie udostępnione osobom trzecim.
 4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

 5. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie formularza oraz wybranie wymaganych opcji w zakładce „zamówienie" niniejszej strony oraz ostateczną akceptację zamówienia w mailu potwierdzającym. W przypadku kiedy Użytkownik nie posiada własnego adresu e-mail dopuszcza się zatwierdzenie zamówienia telefonicznie, bądź przy pomocy wiadomości SMS (nr telefonu można znaleźć w zakładce kontakt lub przy składaniu zamówienia)

 6. Użytkownik jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia "formularza zamówienia".

 7. Po złożeniu przez Użytkownika zamówienia, otrzyma on automatyczne powiadomienie z serwisu silentium.com.pl potwierdzające przyjęte zamówienie. Silentium zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji.

 8. Wydawnictwo „Silentium” w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadnionych wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia.

 9. Realizacja zamówienia rozpocznie się w ciągu dwóch najbliższych dni pracujących następujących bezpośrednio po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. W przypadku konieczności weryfikacji zamówienia, zostanie ono przekazane do realizacji w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym zostało ono zweryfikowane.

 10. W razie wątpliwości przyjmuje się, że umowa sprzedaży została zawarta z chwilą rozpoczęcia realizacji zamówienia.

 11. Ceny produktów w ofercie sklepu internetowego www.silentium.com.pl wyrażone są w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują zryczałtowanych kosztów przesyłki.

 12. Wydawnictwo „Silentium” zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie będzie dotyczyć zamówień już przyjętych do realizacji.

 13. Wydawnictwo „Silentium” zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty bez uprzedzenia.

 14. Maksymalny czas realizacji zamówienia (do wysłania przesyłki do Użytkownika) wynosi 7 dni. Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy realizowanej przez Pocztę Polską oraz inne firmy kurierskie (do 10 dni).

 15. Wydawnictwo „Silentium” nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem, podanym przez Użytkownika.

 16. Wydawnictwo „Silentium” pobiera zryczałtowaną opłatę obejmującą koszt przesłania przesyłki do Użytkownika jest ona uzależniona od wyboru dokonanego przez Użytkownika podczas zamawiania. Ceny poszczególnych form przesyłek mogą się zmieniać w zależności od cen oferowanych przez firmy kurierskie.

 17. Każda transakcja dokumentowana jest fakturą VAT lub paragonem zgodnie z wyborem Użytkownika dokonanym w formularzu zamówienia.

 18. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem przy odbiorze towaru lub przelewem na konto Wydawnictwa „Silentium”. Formy płatności określone są na w zakładce „zamówienia” niniejszej strony.

 19. Wszystkie produkty, teksty, grafiki, logotypy i oprogramowanie znajdujące się na stronie internetowej www.silentium.com.pl są chronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa autorskiego i praw pokrewnych (Dz. U. 1994r. Nr 24 poz. 83 z poźn. zm.) oraz prawa własności przemysłowej (Dz. U. z 2003r. Nr 119, poz. 1117 z poźn. zm.). Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze strony internetowej i zakupionych produktów, wyłącznie w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa.

 20. Użytkownik, który nabył jakiekolwiek produkty w sklepie internetowym www.silentium.com.pl (zwany dalej „Nabywcą”) może użytkować je zgodnie z przeznaczeniem na użytek własny, przy czym niedozwolone jest powielanie produktu, kopiowanie, udostępnianie w Internecie i wykorzystywanie w sposób niedozwolony prawem jego treści w całości lub w części albo jakiekolwiek modyfikowanie produktu, bez względu na cel i formę tych działań, o ile co innego nie zostanie uzgodnione w formie pisemnej z Wydawnictwem „Silentium”.

 21. Wszelkie produkty dostępne w sklepie internetowym www.silentium.com.pl - odpłatnie lub nieodpłatnie - podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 22. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z Wydawnictwem „Silentium” za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktury VAT lub paragonu) oraz opisać przedmiot reklamacji.

 23. Zgodnie z "Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (Dz. U. z 2.03.2000 r., Dz. U. Nr 22, poz. 721), Nabywca będący konsumentem, może zrezygnować bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Zwroty prosimy kierować na adres Wydawnictwa „Silentium” z dopiskiem „zwrot”. Nabywca dokonuje zwrotu na swój koszt.

 24. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

 25. Nabywca wyraża zgodę na przesłanie przez Wydawnictwo „Silentium” wiadomości na podany adres e-mail z prośbą o recenzję zakupionych książek. Nabywca ma prawo nie wyrazić niniejszej zgody, poprzez niewskazanie adresu e-mail odznaczając odpowiednie pole („check box”) podczas składania zamówienia.

 26. Klient dokonujący zakupu w sklepie internetowym www.silentium.com.pl wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail i danych osobowych do firmy Wydawnictwo „Silentium” z siedzibą w Bogatyni oraz na przetwarzanie tych danych w celach marketingowych.

 27. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 22.08.2011 r.

 28. Wydawnictwo „Silentium” zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie .http://www.silentium.com.pl Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia niniejszego Regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad.


Opinie i pytania dotyczące pracy sklepu internetowego www.silentium.com.pl prosimy przesyłać na adres wydawnictwo@silentium.com.pl

 

o leksykonie języka migowego | zobacz fragment | zamówienia | regulamin | zawartość leksykonu | pliki do pobrania | kontakt | konkurs